Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Parkovací karty

Parkování - modrá, zelená, oranžová parkovací zóna

 

Cena stání v modré zóně (rezidenti)

Roční - 36 000 Kč
Pololetní - 20 000 Kč
Čtvrtletní - 10 000 Kč
Měsíční - 3 500 Kč
Týdenní - 900 Kč

Parkovací karta se vydává pouze jako nepřenosná samolepící na registrační značku (státní poznávací značku) vozidla. PK platí pouze v oblasti na ní uvedené.

Cena stání v oranžové zóně (krátkodobé stání do 2 hod.)

tarif I. …………………10 Kč/hod. nebo 0,40 EUR/hod.
tarif II. ……………….. 20 Kč/hod. nebo 0,80 EUR/hod.
tarif III. ………………. 40 Kč/hod. nebo 1650 EUR/hod.

Cena stání v zelené zóně (střednědobé stání do 6 hod.)

tarif I. ……………….. 15 Kč/hod. nebo 0,60 EUR/hod.
tarif II. .………………. 30 Kč/hod. nebo 1,20 EUR/hod.

Mopedy, motocykly, motorové tříkolky a motokola nejsou zpoplatněna
Parkovací karty na další období je možné zakoupit v předprodeji maximálně 3 měsíce před koncem platnosti. 
K nákupu karty na další období) je nutno opět předkládat všechny potřebné doklady, tak jak tomu bylo v případě prvního nákupu.

 

 

 

Parkování - Jednorázové parkovací lístky

parkovací lístek dvouhodinový / 120,-- Kč-
parkovací lístek desetihodinový / 400,-- Kč (platný v době 8-18 hod.)

Jednorázové parkovací karty opravňují ke stání v modré zóně. Mají celoplošnou působnost. Parkovací lístky jsou stírací a aktivují se setřením políček. Lístek umístěte za předním sklem vozidla tak, aby údaje byly čitelné z vnější strany.

Parkovací lístky je možno zakoupit ve všech městských částech hl.m.Prahy, kde jsou zřízeny Zóny placeného stání, tj. městská část Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7.
 

 

Parkovací karty fyzickým osobám

1) žadatel - fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v dané Zóně placeného stání

Předkládá se platný občanský průkaz. (Cizinci předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu, nebo platný občanský průkaz nebo cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu nebo hraniční průvodku. Cizinci mimo EU: cestovní pas s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu.)

2) žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována:

 • je vlastníkem vozidla (Předkládá se technický průkaz (případně jeho překlad do CZ)
 • užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy (Předkládá se technický průkaz, osvědčení o registraci, leasingová smlouva)
 • si pořídil vozidlo na úvěr (Předkládá se technický průkaz, osvědčení o registraci, úvěrová smlouva)
 • má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty) zapůjčeno z půjčovny (Předkládá se osvědčení o registraci, nájemní smlouva, výpis z obchodního rejstříku půjčovny
 • je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (Předkládá se Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti (potvrzeno, že v posledních 6 (12) měsících bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející parkovací karty nebo pokud dosud nebyla vystavena parkovací karta a datum svěření vozidla zaměstnanci je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení karty, uvede se prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení karty, dále se přikládá výpisu z obchodního rejstříku zaměstnavatele, TP a Osvědčení o registraci). Parkovací karta se vystavuje na dobu 6 (12) měsíců.
 • je člen orgánu právnické osoby a užívá vozidlo na základě rozhodnutí a dohody o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely (Předkládá se "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti viz výše (místo "zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod. Je potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla, tj. po celou dobu platnosti předcházející parkovací karty. V případě, že žadateli dosud nebyla vystavena parkovací karta a současně datum svěření vozidla zaměstnavatelem výše uvedené osobě do služebního a soukromého užívání je mladší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení karty, uvede se prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude výše uvedené osobě připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení karty. PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců.
 • je cizincem s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody nebo přímo zahraniční pobočkou (Předkládá se soukromé účely minimálně na dobu platnosti PK (6 měsíců). Bude potvrzeno, že v posledních 6 měsících bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla (v případě, že cizinec neodvádí daně na území Česka, doloží odvádění částek odpovídajících dani dávkovými srážkami přímo česká pobočka). V případě, že žadateli dosud nebyla PK vystavena a současně datum svěření vozidla do služebního a soukromého užívání není starší než 1 měsíc před datem podání žádosti o vystavení PK, se tyto částky neuvádějí. Dále výpis z obchodního rejstříku české pobočky, technický průkaz a Osvědčení o registraci. PK se vystavuje vždy na dobu 6 měsíců

3) musí být zaplacena cena za stání vozidla.

 

Parkovací karty právnickým subjektům, podnikatelům a vlastníkům nemovitostí

Mohou být vystaveny buď na obchodní jméno společnosti (podnikatele) či na jméno vlastníka nemovitosti anebo na SPZ/RZ vozidla.

1) sídlo / provozovna nebo nemovitost musí být v zóně placeného stání

Předkládá se:

 • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (máte-li na adrese zapsáno sídlo) nebo doklad o adrese provozovny (nemáte-li na dané adrese sídlo)
  • u firmy nájemní smlouvu a prohlášení statutárního zástupce o zřízení pracoviště na dané adrese
  • u podnikatele živnostenský list, pokud nemá provozovnu zapsanou v živnostenském listě, doloží výpis provozoven vydaným živnostenským odborem
 • u zaměstnance pro osobní účely - prohlášení zaměstnavatele, že svěřené vozidlo je žadatelem o PK používáno jen pro služební účely a žadatelovo místo trvalého pobytu je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti pro tohoto zaměstnavatele
 • výpis z katastru nemovitostí nebo„ Návrh na vklad“ (budete-li majitelem)
 • TP vozidla, kde je žádající subjekt uveden jako vlastník vozidla nebo provozovatel (leasing)

2) musí být zaplacena cena za stání vozidla
 

Určitá skupina osob podléhá zvláštnímu režimu (notáři, advokáti, lékaři, občanská sdružení, nadace, soudní exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, autorizovaní architekti a inženýři).
 

 

Prodej parkovacích karet

Parkovací karty pro Prahu 1

ÚMČ PRAHA 1, Vodičkova 18, Praha 1 - vpravo u hlavního vchodu do objektu
po, st: 8:00 – 19:00
út, čt: 8:00 – 15:30
pá: 8:00 - 14:00

Parkovací karty pro Prahu 2

ÚMČ PRAHA 2, Nám. Míru 20, Praha 2 - místnost číslo 014 (přízemí, naproti Živnostenskému odboru).
po, st: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
út, čt: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
pá: 7:30 - 13:00

Parkovací karty pro Prahu 3

ÚMČ PRAHA 3, Perunova 5, Praha 3
po, st:: 8:00 - 18:00
út, čt: 8:00 - 15:00
pá: 8:00 - 14:00

Parkovací karty pro Prahu 7

ÚMČ PRAHA 2, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
po, st: 7:30 – 18:00
út, čt: 7:30 – 15:00
pá: 7:30 - 14:00

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8-Karlin

  800 300 800

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8-Karlin

  800 300 800