kurz USD EUR 24,700
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Likvidace společnosti, likvidátor firmy

Likvidace společnosti

Účelem likvidace je vypořádání majetku rušené právnické osoby, tedy vyrovnání závazků a rozložení čistého likvidačního zůstatku podle zákona.

Likvidaci společnosti bez konkursu za Vás můžeme připravit za cenu 49.000 CZK bez DPH. 

Vstup do likvidace je den, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Likvidátor navrhne bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku a po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem "v likvidaci".

Po úhradě výdajů likvidace včetně  odměny likvidátora a zaplacení všech pohledávek musí být likvidační zůstatek alespoň nulový. V opačném případě je třeba uvažovat o ze zákona povinném podání insolvenčního návrhu z důvodu předluženosti nebo platební neschopnosti.

Pozici likvidátora vykonává ve většině případů jednatel likvidované společnosti. Pro zápis likvidátora do obchodního rejstříku je nutný aktuální výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení s podpisovým vzorem.

K návrhu na rejstříkový soud je třeba přiložit kolek 2.000 CZK a v návrhu uvést dovětek „v likvidaci“ v přesném znění dle notářského zápisu.  V rozhodnutí  nejvyššího orgánu společnosti o vstupu do likvidace je nutno konstatovat: "zrušení subjektu s likvidací  ke dni (nejlépe k nějakému prvnímu v měsíci s ohledem na účetní závěrku, souhlasnou s mimořádnou) a vstupu do likvidace k tomuto datu", aby bylo zcela jasné, že nebude žádný právní nástupce. Je třeba dát pozor na to, že účetní závěrka musí být do konce měsíce na FU. I kdyby byl subjekt čtvrtletním plátcem, podává měsíční kontrolní hlášení o DPH.

Likvidátor oznámí obratem po zahájení likvidace  2 x po sobě zrušení společnosti s likvidací v Obchodním věstníku s odstupem nejméně 14 dní. Inzerát se podává z formuláře věstníku elektronicky za cenu 1800 Kč bez DPH. Od druhého zveřejnění je třeba vyčkat alespoň 3 měsíce na případné přihlášky a reakce. Zároveň uschová potvrzení z Věstníku.

Ke dni vstupu do likvidace je třeba připravit vstupní rozvahu a soupis jmění. Provede se inventarizace veškerého majetku. Likvidátor převezme majetek k prodeji a uspokojení oprávněných osob.  Provede ocenění veškerého majetku a vše řádně prodá. Zjistí zaměstnance a jejich OSSZ a zdravotní pojišťovny a stav, ukončuje pracovní smlouvy zákonným způsobem (výpovědní lhůta, odstupné) a provádí jejich odhlášení po ukončení pracovního poměru.

Likvidátor oznámí známým věřitelům a orgánům dopisem zrušení subjektu s likvidací (FU, VZP, ostatní zdravotní pojišťovny, MSSZ, UP, obecní úřad, banka,…). Pokud likvidátor obdrží přihlášky, zapisuje je podle pořadí a zkoumá jejich právní důvod. Průběžně zkoumá, zda je likvidovaný subjekt stále likvidní a zda nevznikla povinnost ze zákona podat insolvenční návrh (musí mít rezervu na zálohu na insolvenční řízení 50 tis. Kč). Pokud je dostatek zdrojů, uhradí nejprve náklady likvidace, pak uspokojí mzdové nároky zaměstnanců, stát a svou odměnu a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Vše je nutné zaúčtovat do účetnictví v rámci likvidačního procesu. 

Na konci likvidace odhlásí likvidovanou společnost z daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, zruší živnosti, požádá o souhlas s ukončením Celní ředitelství (průběžně v době likvidace) a následně na konci likvidace Finanční úřad (přiloží poslední závěrku ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - daňové tvrzení má být podáno do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku). Připraví Konečnou zprávu o průběhu likvidace, která je datována ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a tedy také ke dni zpracování účetní závěrky včetně daňového přiznání.

Likvidátor zajistí v průběhu likvidace archiválie subjektu.

Pokud trvá likvidace déle, je nutné zasílání ročních závěrek a zápisů. 

Do 30 dnů od ukončení likvidace, tedy rozdělení likvidačního zůstatku, musí likvidátor podat návrh na výmaz se všemi povinnými přílohami.

 

Likvidace právnické osoby (firmy) dle občanského zákoníku

Citace z občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. (1.1.2014) >>

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin