Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) firmy NOVANTIS s.r.o.

Definice pojmů

 1. Dodavatel (též „Poskytovatel“) - firma NOVANTIS s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, IČ 242 82 928, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192788.
 2. Odběratel (též „Uživatel“, nebo „Klient“ či „Zákazník“) - fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a/nebo související administrativní služby nebo na základě poptávky či uhrazené faktury.
 3. Smlouva - písemná Smlouva o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 4. Zástupce uživatele - fyzická osoba (podnikatel) nebo člena statutárního orgánu podnikatele (právnické osoby) nebo osoba jimi pověřená k podpisu Smlouvy na základě udělené plné mocí, která Smlouvu za Uživatele podepsala.
 5. Podmínky zpracování osobních údajů - podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.
 6. Program - přesně vymezený soubor služeb Poskytovatele, včetně jejich rozsahu a ceny; vymezení je provedeno ve Smlouvě o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb.
 7. Ceník - aktuální přehled cen nabízených služeb a programů služeb umístěný v prostorách Poskytovatele a na internetových stránkách http://www.sidloprofirmy.cz/-ceny-poskytnuti-sidla-firmy-spolecnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat.
 8. Umístění sídla - využití některé z adres Poskytovatele za účelem registrace sídla společnosti nebo místa podnikání Uživatele do obchodního a živnostenského rejstříku. Nezahrnuje nárok na fyzické užívání prostor Uživatelem.
 9. Daňový doklad - daňový doklad – faktura je vystavována ve formátu PDF a zasílaná elektronicky na email Uživatele uvedený ve Smlouvě.

 

Základní ustanovení

 1. Poskytovatel je buď majitelem, nebo smluvním partnerem majitelů nabízených nebytových prostor. V případě nájmu prostor se jedná vždy o nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti, přičemž majitel nemovitosti vždy souhlasí s příslušným využitím poskytovaných prostor.
 2. Uživatel je oprávněn zřídit na adrese uvedené ve Smlouvě své sídlo či provozovnu; za tímto účelem Poskytovatel dodá na vyžádání souhlas s umístěním sídla společnosti nebo místa podnikání, potřebný k zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku. Poskytovatel je povinen tento souhlas předat Uživateli do 15 dnů, nejdříve však po podpisu Smlouvy, a úhradě prvního období. V případě, že nebude možné souhlas s umístěním sidla z objektivních důvodů poskytnout, je Poskytovatel oprávněn nabídnout Uživateli přeuzavření smlouvy na jinou adresu a nabídnutí alternativního souhlasu. Pakliže Uživatel nebude mít o alternativní adresu zájem, Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit.
 3. Poskytovatel je povinen provést či umožnit všechny zákonem vyžadované kroky, úkony a označení související s umístěním a provozem sídla společnosti nebo místa podnikání Uživatele.
 4. Uživatel bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení NOVANTIS s.r.o. jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální verze dokumentace je přístupná v rámci zásad ochrany osobních údajů https://www.sidloprofirmy.cz/-zasady-ochrany-osobnich-udaju
 5. Uživatel má právo do prostor Poskytovatele vstupovat na základě dohodnutého pronájmu kanceláře nebo sdíleného pracovního místa za účelem jednání s orgány státní správy, přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se jeho společnosti či obchodních jednání.
 6. Uživatel je srozuměn s tím, že umístěním sídla na adrese dohodnuté ve Smlouvě o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb mu nevzniká žádný nárok na zpřístupnění prostor mimo sjednaný rámec a že zde není oprávněn umisťovat vlastní nápisy, technické označení nebo zde ukládat jakýkoliv movitý majetek.
 7. Rozsah služeb zahrnutých v Programu je určen požadavkem Uživatele ve Smlouvě o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb na základě ústní či písemné dohody Uživatele a Provozovatele je možné „ad hoc“ sjednat služby nezahrnuté v běžné nabídce, včetně jejich zpoplatnění (pronájem jednací místnosti, přebírání pošty na průkaz zmocněnce a podobně). V tomto případě je cena za poskytnuté služby splatná vždy předem.
 8. Uživatel má právo požádat o změnu rozsahu a nastavení služeb všemi ve Smlouvě uvedenými komunikačními kanály. V případě sporu je rozhodující poslední dostupný prokazatelně doručený písemný požadavek. Pokud se jedná o změnu neovlivňující cenu Programu, provede Poskytovatel změnu bez zbytečného odkladu; pokud změna ovlivní cenu Programu, provede Poskytovatel změnu k poslednímu dni předplaceného období, příp. dle dohody s Uživatelem.
 9. Uživatel je povinen Poskytovateli neprodleně oznámit jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů či preference komunikačních kanálů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb a jejich vyúčtování. V opačném případě má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb nebo negarantuje úplnost služeb.
 10. Uživatel je povinen nahlásit veškeré změny týkající se společnosti v písemné podobě. Za situace způsobené uvedením nesprávných či neaktuálních údajů nenese Poskytovatel odpovědnost. Poskytovatel provede aktualizaci změn neprodleně, maximálně však do 30 kalendářních dnů od nahlášení změny.
 11. Poskytovatel se zavazuje předem informovat Uživatele o skutečnostech znemožňujících částečné či úplné poskytování služeb. Toto upozornění bude Uživateli zasláno elektronickou poštou.
 12. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli písemně vadné, omezené nebo přerušené poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně do pěti pracovních dnů, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody či jiné závažné okolnosti.
 13. Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb. Uživatel není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům Poskytovatele, jež vyplývají z uzavřené Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen uhradit Uživateli škodu způsobenou neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do celkové výše 500,- Kč (slovy pět set korun).
 14. Objem poskytovaných služeb může být snížen vždy od data překročení standardního objemu ve sledovaném období, a to do konce tohoto období. Sledované období odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci u všech starších i aktuálních uživatelů služby.
  1. V rámci služby Příjem poštovních zásilek/POBOXY.CZ je Poskytovatel oprávněn po přijetí zásilek při překročení limitu 100 ks přijatých zásilek / měsíc poslat Uživateli souhrnnou zprávu o tom, že daný den obdržel daný počet zásilek, Poskytovatel však není při překročení tohoto limitu povinen oznamovat klientovi jednotlivé zásilky kusově, jmenovitě a konkrétně. Uživateli v tomto případě můžeme nabídnout přestup na vyšší službu.
  2. V rámci služby Poskytnutí telefonní linky je Poskytovatel oprávněn po přijetí více než 30 hovorů / měsíc pro Uživatele ve sledovaném období požadovat po Uživateli přechod na vyšší službu v rámci telemarketingové nabídky, nebo Uživateli při překročení tohoto limitu službu omezit.
 15. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli oprávnění shromažďovat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely související s poskytováním služeb a marketingovými aktivitami Poskytovatele. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Uživatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit údaje Uživatele svým subdodavatelům, subjektům, u kterých s tím Uživatel vyjádřil souhlas, a relevantním státním orgánům. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zveřejnit na svých www stránkách seznam klientů neaktivních za účelem úhrady závazků po splatnosti jednotlivých klientů.
 17. Poskytovatel je oprávněn si pořídit výlučně pro své potřeby kopii občanského průkazu nebo pasu Uživatele (či jeho zástupce) a tyto mít ve své dispozici. S touto kopií nebude Poskytovatel nikterak nakládat a užije ji pouze pro své účely k identifikaci Uživatele.

Povinnosti Poskytovatele

 1. Při poskytování služby se Poskytovatel zavazuje přebírat poštovní a jiné zásilky určené pro Uživatele a nakládat s nimi způsobem uvedeným ve Smlouvě. Tyto zásilky je Poskytovatel povinen uschovávat po dobu 365 dnů, po uplynutí této lhůty je Poskytovatel oprávněn zásilky skartovat.
 2. Poskytovatel není povinen přijímat zásilky, s jejichž převzetím je spojeno placení peněžité částky nebo poskytování jakýchkoli jiných plnění, nedohodne-li se v konkrétním případě s Uživatelem jinak. Poskytovatel nebude přijímat žádné předměty, které budou těžší než 5 kg, větší než 45 cm ve kterémkoli rozměru, s objemem větším než 0,03 krychlového metru, ani zásilky, které by obsahovaly nebezpečné věci, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit jakékoli nevyzvednuté zásilky nebo odmítnout přijetí jakéhokoli množství zásilek, které bude dle rozhodnutí Poskytovatele považováno za nepřiměřené (tj. takové, kde její rozměr překračuje v součtu v+š+d 160 cm, dále pak zásilky o hmotnosti vyšší jak 5 kg) nebo odmítnout přijetí zásilek, které bude Poskytovatel považovat za nezákonné. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání totožnosti při předávání došlé pošty Uživateli.
 3. Uživatel bere na vědomí, že přebírání doporučených zásilek je možné pouze na adresách s recepcí (Praha 8, Brno, České Budějovice, Ostrava).
 4. Při poskytnutí služby přeposlání zásilky Českou poštou není Poskytovatel povinen odeslat zásilku těžší než 1 kg.
 5. Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou se Poskytovatel zavazuje:
  1. přidělit Uživateli na základě jeho výběru z dostupných čísel telefonní číslo v případě objednání služby dle Smlouvy;
  2. přijímat prostřednictvím své/ho operátora/ky telefonní hovory směrované na toto číslo.
 6. Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn požádat klienta o výběr jiného telefonního čísla namísto původního. Pokud Uživatel se změnou čísla nebude souhlasit, má právo na ponížení balíčku na službu poskytnutí sídla bez poskytnutí telefonní linky.
 7. Při poskytnutí služby vlastního telefonního čísla s asistentkou Uživatel bere na vědomí, že volá-li skryté číslo, není technicky možné hovor přiřadit konkrétnímu Uživateli.
 8. V případě zájmu o přeposílání pošty na klientem určenou adresu je cena stanovena dle aktuálního ceníku NOVANTIS s.r.o.

Povinnosti Uživatele

 1. Řádně a včas platit ceny a další poplatky dle Smlouvy.
 2. Nepoužívat telefonní číslo Poskytovatele ani číslo, které bude klientovi přiděleno v rámci Programu pro inzerci.

Platební podmínky

 1. Uživatel je povinen platit za objednaný Program a případné další služby cenu dle Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb nebo samostatného písemného ujednání.
 2. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli objednané služby formou řádné či zálohové faktury. Cena za Umístění sídla Uživatele je splatná vždy nejpozději k 10. dni běžného měsíce předcházejícího období, na které se cena platí. Nedohodnou-li se strany jinak, je platebním obdobím doba 3 měsíce (90 dnů), 6 měsíců nebo 1 rok (365 dní) běžného roku, počítáno ode dne podpisu Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb. Platba za první období je splatná při podpisu Smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb. Další platby jsou splatné dle vystavené faktury.
 3. Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu Poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně Poskytovatele. Pro případ prodlení Uživatele s platbou se sjednává smluvní úrok ve výši 0,25 % denně z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení, přičemž je Poskytovatel, v souladu se zákonem, oprávněn platbu nejdřív započíst na příslušenství pohledávky.
 4. První upomínku - pokutu za pozdní úhradu - k úhradě dlužné částky zasílá Poskytovatel Uživateli prostřednictvím elektronické pošty, druhou upomínku - pokutu za pozdní úhradu - zasílá Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty a v tomto případě si účtuje částku 100,- Kč. Následná upomínka - pokuta za pozdní úhradu - je zasílána ve výši 300,- Kč, přičemž každá upomínka/pokuta je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky.
 5. V případě prodlení Uživatele s úhradou libovolné platby má Poskytovatel právo Uživateli přestat poskytovat služby dle uzavřené smlouvy, vč. odstranění zákonem předepsaných údajů o Umístění sídla a dosílání nebo předávání korespondence. Uživatel toto bere na vědomí, přičemž je srozuměn s tím, že se nejedná o zadržování pošty, ale o dočasné opatření za účelem zajištění úhrady dlužných faktur. Poskytovatel jej vnímá jako „Neaktivní subjekt“ a nejsou mu nadále poskytovány služby jako předávání pošty, vyřizování vzkazů apod., až do doby, než platbu v prodlení uhradí. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany Poskytovatele v důsledku porušení povinností Uživatele nezbavuje Uživatele povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod, které mohou souviset s výše uvedeným.
 6. Uživatel je povinen nejpozději do pátého dne ode dne ukončení nebo zániku Smlouvy oznámit změnu sídla nebo přemístění provozovny příslušným orgánům, včetně živnostenského a obchodního rejstříku a finančního úřadu. Pokud tak Uživatel neučiní, bere na vědomí, že ohlášení neoprávněně užívané adresy sídla učiní Poskytovatel, příp. vlastník nemovitosti, a to se všemi právními důsledky pro Uživatele.
 7. Nesplní-li Uživatel, který je právnickou osobou, řádně a včas své závazky, vyplývající z povinnosti platit kterékoli úhrady vyplývající z uzavřené Smlouvy nebo těchto obchodních Podmínek, zavazuje se níže podepsaný člen statutárního orgánu společnosti (nebo zmocněnec na základě plné moci), která je Uživatelem, že jako fyzická osoba uspokojí veškeré pohledávky Poskytovatele za Uživatelem vzniklé na základě uzavřené Smlouvy, a to do výše dluhu včetně příslušenství a včetně smluvních pokut.
 8. Uživatel se zavazuje uhradit veškerou škodu způsobenou Poskytovateli porušením Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek, a to jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk.

Trvání, změny a ukončení smlouvy o poskytování služeb umístění sídla a souvisejících administrativních služeb

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, nejméně však na jeden rok.
 3. Dohody, které se odchylují od Podmínek, lze sjednat pouze písemnou formou.
 4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem. V případě možných sporů mezi obsahem Podmínek a Smlouvy má vždy přednostní právo písemné vyhotovení Smlouvy.
 5. Služby budou poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování Služeb může být přerušeno:
  1. po dobu trvání Poskytovatelem neodvratitelné překážky znemožňující poskytování některé ze Služeb;
  2. v případech pozastavení či ukončení poskytování Služeb dle těchto Všeobecných podmínek.
 6. Poskytovatel má právo poskytování Služeb ukončit a od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy.
 7. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:
  1. prodlení Zákazníka s placením po dobu delší než 30 dnů;
  2. opakované neplnění smluvních podmínek, včetně opakovaného prodlení s placením;
  3. používání poskytované Služby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.
 8. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
 9. Smlouvu lze ukončit kteroukoli ze smluvní stran výpovědí, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď. Měsícem je přitom rozuměn ne kalendářní měsíc, nýbrž 1 měsíc trvání služby, kdy rozhodným datem pro počítání této lhůty je termín podpisu smlouvy. Výpověď je nutné zaslat písemně, a to na adresu centrály SIDLOPROFIRMY.CZ, Pobřežní 46, 186 00 Praha 8, případně na sídlo společnosti NOVANTIS s.r.o. Byla-li využita sleva za roční nebo dvouroční platbu, službu nelze ukončit dříve než k termínu, do kdy byla zaplacena.
 10. Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, smluvní strany sjednávají, že Poskytovatel není povinen vracet Uživateli přeplatek na již zaplacené ceně za udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti nebo místa podnikání nebo poskytnutí poštovní adresy, neboť smluvní strany pro tento případ sjednávají, že Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši daného přeplatku za tzv. zbylé období udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti nebo místa podnikání nebo poštovní adresy, na jejíž úhradu použije Poskytovatel předmětný přeplatek formou započtení.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména evropského nařízení (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. NOVANTIS s.r.o. je správcem osobních údajů, zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty NOVANTIS s.r.o. v poptávce nebo při uzavření smlouvy nebo po uzavření smlouvy.
 2. O účelech zpracování Vás informujeme přímo na formulářové poptávce a dále na http://www.sidloprofirmy.cz/-zasady-ochrany-osobnich-udaju.
 3. Od 25. 5. 2018 zpracovává NOVANTIS s.r.o. osobní údaje Uživatelů za účelem řádného poskytování služeb a zasílání provozních sdělení NOVANTIS s.r.o. ve svém oprávněném zájmu. Proti tomuto zpracování osobních údajů může Uživatel podat námitku, kdy v případě jejího podání dojde k ukončení zasílání sdělení bez toho, aniž by Uživatel musel službu ukončit.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců NOVANTIS s.r.o.
 5. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.
 6. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím aplikace http://www.asistentka24.cz přes heslovaný přístup, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 7. NOVANTIS s.r.o. je i po zániku Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí v příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Uživatele tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.
 8. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou, je Poskytovatel povinen ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

Další ujednání

 1. V případě užívání sídla nebo adresy sídla Uživatelem i po ukončení Smlouvy nebo zániku Smlouvy je Uživatel povinen, do doby odhlášení sídla na příslušných státních orgánech, platit za užívání sídla nebo adresy sídla částku v obvyklé výši (tedy denní sazbu ve výši vypočtené z roční sazby/365 dní). Toto ujednání platí pro období do 15 dnů od ukončení či zániku Smlouvy. Po uplynutí této lhůty bude účtována za každý den neoprávněného užívání sídla či adresy sídla smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den neoprávněného užívání sídla nebo adresy sídla v rozsahu dle smlouvy.
 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení či zániku Smlouvy bude poskytovatel shromažďovat případnou došlou poštu, nikoliv však poštu doporučenou nebo balíky, či obchodní balíky či jiné doručované zásilky spojené s převzetím oproti podpisu. Tuto poštu bude možno po dobu šesti měsíců od ukončení či zániku smlouvy vyzvednout na adrese provozovny Poskytovatele Pobřežní 46, 186 00 Praha 8. Po marném uplynutí této lhůty bude případná korespondence protokolárně skartována.
 3. Písemnou formou se pro účely této Smlouvy rozumí korespondence zaslaná doporučenou poštou.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel bude v případě obdržení doporučené zásilky o tomto přijetí informovat Uživatele nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud tuto zásilku Uživatel do 7 pracovních dnů nepřevezme, bere se za to, že byla doručena.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírčím způsobem, sjednávají Poskytovatel a Uživatel místní příslušnost k soudu dle sídla Poskytovatele.
 2. Všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.
 3. Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s výše uvedenými Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi, považuje je za nedílnou součást Smlouvy a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti těmito Všeobecnými podmínkami stanovené. Všeobecné obchodní podmínky jsou rovněž dostupné v aktuálním znění dostupném na internetu na adrese: http://www.sidloprofirmy.cz/-vseobecne-podminky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 2. 2019.

 

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
MŮŽETE NAVŠTÍVIT
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  800 300 800

PREMIUM SÍDLO PRO FIRMY
OTEVŘENO
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin