kurz USD EUR 25,290
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Stare VOP

Všeobecné podmínky poskytování služeb SIDLOPROFIRMY.CZ:
Platné od 1.10.2010

mezi:

NOVANTIS CORPORATION LIMITED
Chytron Street 26, Cyprus 1075 Nicosia, Cyprus

a:

zákazníkem


1. Úvodní ustanovení
i. Smlouva – Smlouva o zajištění souhlasu vlastníka budovy s umístěním sídla nebo místa podnikání uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
ii. Poskytovatel – na základě Smlouvy a Všeobecnými podmínkami poskytuje Služby Zákazníkovi.
iii. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.

2. Doba poskytování Služeb
i. Služby budou poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy
ii. Poskytování Služeb může být přerušeno:
a) po dobu trvání Poskytovatelem neodvratitelné překážky znemožňující poskytování některé ze Služeb;
b) v případech pozastavení či ukončení poskytování Služeb dle ustanovení článku 7. Všeobecných podmínek

3. Rozsah poskytovaných Služeb
i. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Služby v rozsahu stanoveném ve Smlouvě.

4. Povinnosti Poskytovatele
i. Poskytovat Služby v souladu se Smlouvou.
ii. Oznamovat Zákazníkovi s předstihem omezení nebo přerušení poskytování Služby, je-li to možné.
iii. Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se Zákazníka, smluvního vztahu založeného Smlouvou či poskytování Služeb. Zajistit ochranu osobních údajů Zákazníka dle zákona č. 101/2000 Sb.
iv. Předat Zákazníkovi ve vzájemně dohodnutém čase a formě dokumenty nutné k tomu, aby jako sídlo společnosti zákazníka mohla být do obchodního rejstříku zapsána adresa: Pobřežní 370/4, Praha 8, CZ 18000
v. označit bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy na adrese Pobřežní 370/4, Praha 8, CZ 18000 sídlo Zákazníka uvedením obchodní firmy a identifikačního čísla Zákazníka.
vi. Při poskytování služby se Poskytovatel zavazuje na adrese: Pobřežní 370/4, Praha 8, CZ 18000 přebírat poštovní a jiné zásilky určené pro Zákazníka a nakládat s nimi způsobem uvedeným ve Smlouvě.
vii. Poskytovatel není povinen přijímat zásilky s jejichž převzetím je spojeno placení peněžité částky nebo poskytování jakýchkoli jiných plnění, nedohodne-li se v konkrétním případě se Zákazníkem jinak. Poskytovatel nebude přijímat žádné předměty, které budou těžší než 5 kg, větší než 45 cm ve kterémkoli rozměru, s objemem větším než 0,03 krychlového metru, ani zásilky, které by obsahovaly nebezpečné věci, živá zvířata nebo zboží podléhající zkáze, a je oprávněn podle vlastního rozhodnutí vrátit jakékoli nevyzvednuté zásilky nebo odmítnout přijetí jakéhokoli množství zásilek, které bude dle rozhodnutí poskytovatele považováno za nepřiměřené nebo odmítnout přijetí zásilek, které bude dodavatel považovat za nezákonné. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžadovat prokázání totožnosti při předávání došlé pošty Zákazníkovi.
viii. Telefon - Při poskytování této služby se Poskytovatel zavazuje:
a) přidělit Zákazníkovi telefonní číslo v případě objednání služby dle Smlouvy;
b) přijímat prostřednictvím operátora/operátorky telefonní hovory směrované na toto číslo způsobem uvedeným ve Smlouvě.

5. Povinnosti Zákazníka
i. Poskytnout Poskytovateli veškeré údaje, listiny a další prostředky nezbytné pro poskytování Služeb a tyto údaje doložit příslušnými doklady.
ii. Řádně a včas platit ceny a další poplatky dle Smlouvy.
iii. Neprodleně informovat Poskytovatele o všech skutečnostech souvisejících s poskytováním Služeb.
iv. Oznamovat Poskytovateli změny údajů uvedených ve Smlouvě potřebných pro poskytování Služeb.
v. Nepoužívat telefonní číslo SIDLOPROFIRMY.CZ, ani číslo, které bude klientovi přiděleno v rámci balíčku "virtuální kancelář" pro inzerci.
vi. Výše uvedený nebytový prostor, pokud není výslovně dohodnuto jinak, se pronajímá pouze za účelem zajištění sídla firmy/místa podnikání nájemce a přijímání písemností. Tzn. nebytový prostor se nájemci pronajímá jako administrativní a organizační sídlo/místo podnikání pro činnosti, pro které nájemce má (nebo v budoucnu získá) oprávnění dle zákona. Poskytovatel nepřebírá žádné závazky zákazníka a není povinnen tyto závazky plnit.

6. Ceny
i. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách www.sidloprofirmy.cz.
ii. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení zálohy ve výši předpokládané ceny Služeb, které budou Zákazníkovi v tomto období poskytnuty. První platba je splatná při podpisu smlouvy.
iii. V případě pronájmu jednací místnosti je cena za pronájem splatná předem.

7. Pozastavení, ukončení a obnovení poskytování Služeb
i. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování Služeb v následujících případech:
a) je-li Zákazník v prodlení s placením;
b) porušuje-li Zákazník své povinnosti podle této Smlouvy.
ii. Poskytovatel má právo poskytování Služeb ukončit a Smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:
a) prodlení Zákazníka s placením po dobu delší než 30 dnů;
b) opakované neplnění smluvních podmínek, včetně opakovaného prodlení s placením;
c) používání poskytované Služby v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy;
iii. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé Odběrateli prokazatelně neoprávněným přerušením dodávky služeb do výše celkem 500,- Kč.
iv. V případě užívání sídla nebo adresy sídla i po ukončení smlouvy nebo v případě užívání sídla na dobu, kdy nebylo na dané období hrazeno, nebo neoprávněného užívání sídla, je Zákazník povinen za tuto dobu uhradit poplatek za užívání sídla dle dané služby.
V. V případě ukončení smlouvy se zákazník zavazuje, že podobu 1 roku neuzavře smluvní dohodu s třetí stranou o poskytování sídla na dané adrese.

VI. V případě, že je klientova faktura v prodlení s platbou, poskytovatel jej vnímá jako "Neaktivní společnost" a nejsou mu nadále poskytovány služby jako předávání pošty, vyřizování vztazů apod., až do doby než fakturu v prodlení uhradí. 8. Změna

Smlouvy
i. Změnu či zrušení Smlouvy lze učinit pouze písemně, s výjimkami dále uvedenými.

9. Trvání a zánik Smlouvy
i. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
ii. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé Smluvní straně.  Kontatní adresou společnosti NOVANTIS CORPORATION LIMITED je v tomto případě adresa Pobřežní 370/4, Praha 8 - 18600. Pokud není smlouva sjednána na kratší období, smluvní strany se zavazují, že nevypoví Smlouvu po dobu 1 roku od platnosti a účinnosti této Smlouvy (ochranná lhůta). Po uplynutí 1 roku od platnosti a účinnosti Smlouvy, mohou smluvní strany Smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpověďní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Uhrazená platba na dané období se klientovi zpět nevrací, ani v případě, kdy nebylo sídlo klientem použito.
iii. V případě prodlení s placením peněžité částky je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
iv. Dnem ukončení či zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou zaniká souhlas Poskytovatele s umístěním sídla Zákazníka na adrese: Pobřežní 370/4, Praha 8, CZ 18000.
v. Po ukončení či zániku Smlouvy je Zákazník povinen změnit své sídlo tak, aby v obchodním a/nebo živnostenském rejstříku již nadále nebyla jako sídlo Zákazníka zapsána adresa: Pobřežní 370/4, Praha 8, CZ 18000. Tuto povinnost je Zákazník povinen splnit do 30 dnů ode dne ukončení či zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou.
vi. Za Služby a jejich úhradu ručí fyzická osoba, jež podepsala Smlouvu jako vedlejší účastník Smlouvy. Tento vedlejší účastník smlouvy je jako ručitel ze Smlouvy zavázán poskytovateli zaplatit smluvní pokutu za neodhlášení sídla. Vedlejší účastník prohlašuje, že bere na sebe vůči Poskytovateli jako věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí ve lhůtě její splatnosti Zákazník jako dlužník.

10. Ochrana údajů
i. Veškeré údaje, které Poskytovatel od Zákazníka získá v souvislosti s uzavřením Smlouvy či poskytováním Služeb, budou zpracovávány v databázi Poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje Zákazníka budou Poskytovatelem využívány za účelem plnění Smlouvy. Zákazník dává Poskytovateli souhlas s využitím svých údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním Služeb a údajů o užívaném Zařízení Zákazníka) za účelem plnění Smlouvy. Zákazník má právo, aby jeho údaje nebyly Poskytovatelem poskytnuty třetím osobám, s výjimkou zpracovatelů, které Poskytovatel využívá k tisku a rozesílání dokumentů určených Zákazníkům, k zajištění inkasa nedoplatků Zákazníka a k výkonu dalších administrativních činností a s výjimkou subjektů, kterým je Poskytovatel povinen údaje Zákazníka poskytnout na základě právních předpisů. Údaje Zákazníka Poskytovatel poskytne zpracovatelům pouze pro výše uvedené účely a v nezbytně nutném rozsahu.

11. Podpis Zákazníka
i. Zákazník svým podpisem na smlouvě stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s výše uvedenými Všeobecnými podmínkami, souhlasí s nimi, považuje je za nedílnou součást Smlouvy a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti těmito Všeobecnými podmínkami stanovené.
ii. Všeobecné obchodní podmínky platí v aktuálním znění dostupném na internetě na internetové adrese /-vseobecne-podminky

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin