kurz USD EUR 25,340
 
Poskytnutí poštovní doručovací adresy v Praze pro zveřejnění a příjem poštovních a kurýrních zásilek. Vhodné např. pro eshopy a začínající projekty

Založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Pokud zahraniční společnost (mateřská firma) uvažuje o podnikání v České republice, pak jí k finálnímu rozhodnutí může pomoci možnost, která nabízí skvělou příležitost jak ušetřit nemalé finanční náklady a zároveň přináší i další pozitiva. Jedná se o založení odštěpného závodu zahraniční společnosti (dříve známo pod označením "organizační složka"). S tímto krokem totiž odpadá nutnost zakládat úplně novou společnost v rámci ČR, do které by musela vkládat další finanční prostředky. A nejedná se o nezanedbatelné částky.


Situaci lze vyřešit velmi chytře a navíc naprosto v souladu s platnou legislativou. Založení odštěpného závodu zahraniční společnosti (dříve se odštěpný závod nazýval organizační složka) je proces, při kterém je třeba, aby odštěpný závod specifikovat své obchodní aktivity, byl zapsán v obchodním rejstříku, měl v České republice sídlo a IČ a v neposlední řadě také vedoucího, který stojí v jeho čele.


Cena založení odštěpného závodu je 18.800 Kč bez DPH a přímá doba potřebná k vyřízení se pohybuje okolo 14 dní.

Námi nabízené zřízení odštěpného závodu zahrnuje tyto služby a úkony:

 • Kompletní přípravu dokumentů potřebných k získání rozhodnutí o založení organizační složky. Zpracování všech nutných informací a formulářů pro žádost o vydání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříku.
 • Příprava a vyplnění všech podkladů pro získání živnostenského oprávnění včetně povinných příloh a listin.
 • Přípravu a zpracování informací pro rejstříkový soud
 • Kompletní správu průběhu ohlášení živnosti
 • Notářské poplatky
 • Správní poplatek živnostenského úřadu
 • Soudní poplatek obchodního rejstříku
 • Správní poplatek katastrálního úřadu
 • Zastoupení před úřady formou plné moci


Vedoucí je v rámci odštěpného závodu klíčovou funkcí

Jedná se o člověka, který zastává velmi důležitý post, proto je třeba, aby zvládal celou řadu funkcí. Odpovídá mateřské firmě sídlící v zahraničí, za řádný provoz odštěpného závodu a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odštěpný závod může mít jen jednoho vedoucího a musí se jednat pouze o fyzickou osobu. Vedoucí musí být ze zákona zapsán v obchodním rejstříku. Je také ze zákona oprávněn zastupovat zahraniční společnost ve všech záležitostech, které se týkají odštěpného závodu v rámci České republiky. Není tedy třeba, aby mu byla udělována plná moc k těmto úkonům. Jeho výběru by v souvislosti s jeho aktivitami měla mateřská společnost věnovat dostatečnou pozornost. Je to klíčový člověk, který by měl zvládnout zastřešit veškeré podnikatelské aktivity organizační složky.

Odštěpný závod není právnickou osobou, nezískává totiž právní subjektivitu, ta vždy zůstává společnosti mateřské. Jen ta může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, zaměstnávat atd. Z toho plyne další povinnost pro vedoucího týkající se jednání s úřady, soudy, obchodními partnery atd. A to označit jako jednajícího vždy zahraniční společnost, nikoli odštěpný závod. Ten totiž na rozdíl od mateřské zahraniční společnosti není způsobilý právně jednat, což zahrnuje zavazovat se k povinnostem a nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva.


Výhody spojené se založením odštěpného závodu

Odštěpný závod má sice velmi podobná práva a povinnosti jako další české společnosti, má ale také mnoho výhod. K těm hlavním patří:

 • Minimální náklady spojené s jeho založením, protože se nezakládá nová společnost, ale pouze odštěpný závod
 • Jediným povinným orgánem je jeho vedoucí, vztahují se na něj mírnější podmínky dané zákonem než u členů statutárních orgánů klasické společnosti
 • Smí jednat s obchodními partnery jménem zahraniční společnosti, může podepisovat smlouvy, které se týkají přímo jí samotné
 • Zastupuje mateřskou společnost při jednání s úřady i soudy země, ve které vznikl
 • Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu nemusí mít formu notářského zápisu, odpadají tak poplatky za zápis
 • Při vzniku není třeba základního kapitálu
 • Možnosti daňového plánování
 • Jeho správa není limitována žádnými zvláštními nařízeními, není třeba konat valné hromady
 • Jeho případné zrušení není podmíněno jeho likvidací, čímž se ušetří mnoho času i dalších financí


Z výše uvedeného jasně vyplývá, že založení odštěpného závodu (organizační složky) je výhodnou záležitostí hned v několika směrech. Podnikat v České republice může být pro zahraniční společnosti v tomto případě motivací. Ušetřené finanční prostředky, zlepší možnoti daňového plánovaní i mnoho administrativních starostí hovoří jasně.  

 

Pro více informací a objednávku nás, prosím, kontaktujte na emailu office@sidloprofirmy.cz.

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin

  000 000 000

SÍDLO PRO FIRMY
RYCHLÉ KONTAKTY
7 DNÍ V TÝDNU

Pobřežní ulice
186 00 Praha 8-Karlin